tirsdag den 25. juni 2013

Hundeloven, Lejeloven og Boligforeninger af Foreningen Fair Dog

Tilladelse af kopi er givet af Fair Dogs formand Charlotte Andersson

Skrevet af Charlotte Andersson - Foreningen Fair Dog


Der har været mange spørgsmål, og en del sager omkring det at bo til leje og hold af hund enten i en boligforening eller i et privat lejemål.Hundeloven giver ikke hjemmel til, at en udlejer kan ophæve lejemålet udelukkende på grund af hundens race, eller fordi den er på listen. Hvis man har boet i lejemålet og haft hunden før d 17 Marts 2010 og der ikke har været problemer med hunden, kan udlejer ikke "pludselig" sige at man ikke længere overholder reglerne og derpå opsige lejemålet.Vi har efterhånden set en del husordensregler fra boligforeninger hvor der står at man ikke må holde muskel/kamphunde. Disse er begreber og ikke hunderacer. Kamphunde er jf. loven ulovlige at eje/besidde i Danmark og har været det siden 2005. En kamphund er en hund, uanset race som er blevet misbrugt og trænet til hundekampe, at træne eller misbruge sin hund til hundekampe er også en overtrædelse af dyreværnsloven.Vi har også set at boligforeninger skriver at de ulovlige hunderacer ikke er tilladt i deres beboelser – Vi gør her opmærksom på, at hunde som er en af de racer på forbudslisten eller blanding heraf født FØR 17 Marts 2010 er fuldt ud lovlige, at en boligforening gør sig til dommer over hvad der er lovlig og ikke lovligt er i sig selv ulovligt. Det er kun den dømmende magt som har ret til at dømme noget ulovligt ikke en boligforening eller ansatte i boligforeningen.

Grundloven deler magten i tre: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. De tre magter er uafhængige af hinanden og kontrollerer samtidig hinanden.Boligforeningerne skriver ligeledes at disse hunde ikke tillades at komme på besøg hos beboerne eller færdes på boligforeningens områder.

Der er igen ikke hjemmel i hundeloven eller lejeloven til at en boligforening må bestemme hvad og hvem som må komme på besøg i sit private hjem. Boligen er ved lov ukrænkelig jf. Grundloven og i

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne beskyttes boligens ukrænkelighed i artikel 12:

“Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.”Boligforeninger kan heller ikke bestemme hvem eller hvad der må færdes på offentlig tilgængelige områder, så længe man overholder loven.Derudover er der Lejeloven.

Lejeloven er sådan bygget op at den beskytter lejeren, der er dog kommet en del tilføjelser de seneste år, således at boligselskaber hurtigere kan sætte folk ud hvis de er til gene, er voldelige eller andet kriminelt. Men det betyder ikke at boligselskaberne kan bruge den tilføjelse til at sætte lejere ud som har en hund de ikke lige bryder sig om.Hvis der ved lejekontraktens indgåelse står at lejeren har hund, eller at det er tilladt at have hund, og der ikke er skrevet specifikke bestemmelser ind i den forbindelse kan udlejer ikke senere kræve at lejere skiller sig af med sin hund, med mindre lejeren har overtrådt lejelovens § 79a eller §93 stk 1 litra a-f .§ 79 a. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen:

1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer.

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.

6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer.

7) Når lejeren vanrøgter det lejede.

8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse.

9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer.

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer.

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer.

Stk. 2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter § 79 b, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen

§ 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

b) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

c) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil efter §§ 54, 62 og 97.

d) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.

e) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i stand.

f) Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør.

g) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, stk. 1, nr.1-8 eller 11, jf. § 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

h) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

i) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven.

j) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift.

k) Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.

l) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet

§ 94. Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan udlejeren ikke hæve lejeaftalen.

Stk. 2. Udlejeren kan ikke påberåbe sig de i § 93, stk. 1, litra a-f, nævnte forhold, hvis de er rettet, inden udlejeren hæver lejeaftalen.

§ 96. Reglerne i dette kapitel kan ikke fraviges således, at udlejeren skal kunne ophæve aftalen af andre grunde end de i § 93, jf. § 94, nævnte, eller at disse skal have videregående følger for lejeren end fastsat i § 95.Hvad er en husorden

De gamle lejekontrakter havde en husorden vedhæftet. Det har de nye ikke. Og det er meget lidt man kan læse om husorden i boliglovene.

En husorden er de fælles regler for ejendommen, som beboerne selv kan være med til at udforme. De skal følges af alle, hvis fællesskabet skal fungere godt.

Man kunne også kalde dem for ejendommens leveregler. Mange betragter derfor en husorden som et rimeligt grundlag for et godt socialt liv i bebyggelsen.Reglerne

Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også, at lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, som gælder for ejendommen. Lejeren skal også sørge for, at reglerne overholdes af resten af husstanden og andre som får adgang til lejligheden. Det er altså lejerens ansvar, at børn, logerende, gæster og andre som er på besøg, overholder reglerne og ikke generer de øvrige beboere.Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes

Bliver reglerne overtrådt, er det lejeren der har risikoen for, at lejemålet bliver sagt op eller hævet.

Bliver reglerne overtrådt, sker der ofte det, at øvrige lejere i opgangen eller bebyggelsen klager over, at reglerne ikke overholdes. Udlejer eller hans administrator skal sende en klage og bede lejeren om at overholde husordenen. Sker dette ikke, kommer der en ny påmindelse og med den en trussel om opsigelse eller ophævelse af lejemålet.Der er regler i lejeloven, som fortæller at lejemålet kan opsiges, når ordensreglerne bliver overtrådt. I lejelovens § 83 fastlægges det, at opsigelse kan ske," når det må antages, at der trods udlejers påmindelse ved det lejedes benyttelse ikke er iagttaget god skik og orden, eller når lejeren i øvrigt herved ved støjende adfærd, fysisk vold eller trusler herom har været til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejer kan ophæve lejeforholdet uden varsel". Varslet er 3 måneder, og hvis lejeren inden 6 uger protesterer, skal udlejer indbringe sagen til afgørelse ved boligretten.At et lejemål bliver hævet er straks meget alvorligere. Det betyder, at kontrakten ophører med at eksistere, og lejeren skal fraflytte straks. En ophævelse kan ske ved for sen indbetaling af husleje, grov forsømmelse af lejerens forpligtelser, ulovlig brug af lejligheden, ulovlig fremleje eller fremlån eller grov eller gentagen tilsidesættelse af god orden i ejendommen.Det skal altså være grove ting, når et lejemål hæves i stedet for en opsigelse. Det man også skal bemærke sig er, at en hævelse af lejemålet ikke fritager for huslejeindbetaling. Der kan kræves husleje i den normale opsigelsesperiode, som normalt er på 3 måneder. Desuden kan der kræves eventuelle ekstra omkostninger som følge at ophævelsen.En husorden kan ændres af beboerne, hvis de slår sig sammen og danner en beboerrepræsentation i det private byggeri og et beboermøde i det almene byggeri kan stille ændringsforslag til husordenreglerne.Udlejers opsigelse

Som lejer er man beskyttet mod opsigelse. Dette indebærer, at der kun kan ske opsigelse af en lejer af en beboelseslejlighed eller et klubværelse i særlige tilfælde. Bor du til leje i et tofamilieshus, hvor udlejeren selv bebor den anden bolig, kan du opsiges uden begrundelse, dog har du krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år.

For lejere, hvor lejemålet er indgået uden tidsbegrænsning, er der principielt uopsigelighed i boperioden. Det vil sige, at en lejer normalt kun kan opsiges med den begrundelse, at udlejeren selv ønsker at bo i lejemålet. I sådanne situationer har lejeren krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år, og det er som sagt en betingelse, at ens udlejer selv personligt flytter ind i lejemålet.

Opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Såfremt lejeren gør indsigelse, skal boligretten bl.a. tage hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og lejerens mulighed for at finde anden passende bolig.

Er man opsagt efter denne bestemmelse, og der inden for opsigelsesfristen eller 3 måneder efter lejerens fraflytning bliver en anden lejlighed ledig i ejendommen, skal udlejeren tilbyde lejeren at overtage denne.

Ud over ovennævnte tilfælde kan man opsiges, hvis udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives eller der skal ske en så væsentlig ombygning, at det er nødvendigt, at lejemålet fraflyttes. Opsigelsesvarslet er 3 måneder. Sker der efter ombygning udlejning af beboelseslejligheder, skal de opsagte lejere tilbydes at overtage en af disse.

Opsiges du, fordi ejendommen skal byfornys, har du krav på genhusning efter særlige regler.

Endelig kan udlejeren opsige lejemålet, hvis du trods udlejerens påmindelse ikke iagttager god skik og orden og overholder de regler, der er i husordenen. Her er opsigelsesvarslet ligeledes 3 måneders varsel.

En opsigelse fra udlejers side skal altid være skriftlig og indeholde oplysning om grunden til opsigelsen. Endvidere skal det fremgå, at du har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest 6 uger efter, du har modtaget denne. Hvis opsigelsen ikke opfylder disse betingelser, er den ugyldig.

Når lejeren har gjort indsigelse skal udlejeren indbringe sagen for boligretten, hvis udlejer ønsker at fastholde opsigelsen.Udlejers ophævelse

Udlejeren har i visse situationer, hvor lejeren ikke overholder sine forpligtelser, ret til at hæve lejemålet. En ophævelse af lejemålet sker med øjeblikkelig varsel i modsætning til opsigelser.

Udlejeren kan bl.a. hæve lejeaftalen, hvis ikke man har betalt husleje, acontovarmebidrag, antennebidrag eller andre pligtige pengeydelser rettidig.

Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling af pligtig pengeydelse, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter et skriftligt påkrav herom. Som gebyr for påkravet kan udlejer kræve 255 kr. (2010-niveau) . Gebyret er også pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Lejemålet kan også ophæves, hvis lejeren misligholder dette eller i øvrigt ikke overholder til pligter til at iagttage god skik og orden på ejendommen, hvis man overlader lejemålet til andre personer end ens husstand eller benytter det til andet end det, der er aftalt.Vi anbefaler at man som lejer melder sig ind i Lejernes Landsorganisation så du kan få juridisk hjælp.

llodk@llodk.dk Lejernes Landsorganisation - Reventlowsgade 14, 4. - 1651 København V. - Tlf.: 33 86 09 10 - Fax: 33 86 09 20Boligretssag: Dom om hund i almen lejlighed

20-08-2003Lejer i almen andelsboligforening fik advarsel om at overholde foreningens regler for hundehold. Der var ikke grundlag for at ophæve lejemålet eller tvinge lejer til at fjerne sin hund fra lejligheden.

Under denne boligretssag, der har været behandlet med boligretsdommere, og som er anlagt den 16. oktober 2002, har sagsøgeren, X boligforening, nedlagt påstand om, at sagsøgte, L., principalt tilpligtes at fraflytte sit lejemål beliggende S.vej, jvf. Beboerklagenævnets afgørelse af 26. september 2002. Fraflytning skal ske senest på en af Retten fastsat dato, subsidiært, at sagsøgtes tilpligtes at fjerne sin hund fra lejemålet. Fjernelsen skal ske senest på en af Retten fastsat dato.Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.Dommen afsiges i medfør af retsplejelovens § 366 a, stk. 2, idet sagsfremstillingen og de under sagen afgivne forklaringer udelades.Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende:at sagsøgte i strid med husordensreglerne har ladet sin hund løbe frit rundt på fællesarealerne i betydeligt omfang,at sagsøgte trods gentagne påkrav om at holde sin hund i snor, når den var udenfor hans lejemål, fortsat har ladet hunden løbe frit på fællesarealerne,at sagsøgtes fritløbende hund skaber utryghed blandt de øvrige beboere i afdeling 16 og er til væsentlig gene for disse,at sagsøgtes hundehold er i strid med lov om leje af almene boliger § 81, stk. 1, nr. 8, subsidiært nr. 10 og,at tilsidesættelsen er af så væsentligt et omfang, at lejemålet kan ophæves i medfør af lov om leje af almene boliger § 82, stk. 1, nr. 1, subsidiært at hunden skal fjernes fra lejemålet,at kompetencen til at pålægge retsfølger som følge af tilsidesættelse af lov om leje af almene boligers § 81 henhører under Beboerklagenævnte,at der ikke er krav om, at de konkrete retsfølger, som Beboerklagenævnet pålægger, skal fremgå af advarslen/påkravsskrivelsen, som fremsendes til sagsøgte forud for sagens indbringelse for Beboerklagenævnet,at Beboerklagenævnet frit kan vælge mellem de mulige sanktioner og således godt kan pålægges retsfølger af tilsidesættelse af lov om leje af almene boliger § 81, uanset at sagsøgte ikke tidligere er blevet oplyst om, at den pågældende sanktion kan tænkes at blive bragt i anvendelse.Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende:at betingelserne for ophævelse af lejemålet jfr. lov om leje af almene boliger § 81 og 82 ikke er opfyldt,at der ifølge vedtagelse i den afdeling, hvori sagsøgte bor er tilladelse til husdyrhold,at sagsøgtes husdyrhold ikke har været til væsentlig gene p.g.a. støj, lugt, uhumskhed eller fare eller frygtfremkaldelse,at sagsøgtes husdyrhold iøvrigt ikke har været til gene for de pågældende personer, altså andre lejere i ejendommen,at forudsætningen for at lejemålet kan ophæves efter § 82 er at der er meddelt lejeren en advarsel,at udlejers advarsel alene indeholder mulighed for at afgive et påbud om, at hunden skal fjernes,at sagsøger ikke senere efter fremsættelse af dette påkrav kan ændre sin advarsel til at medføre risiko for ophævelse af lejemålet,at Beboerklagenævnets kompetence ikke overstiger hvad udlejer forlanger,at udlejer i denne sag har nedlagt påstand overfor Beboerklagenævnet om lejemålets ophævelse.Boligrettens bemærkninger:Efter bevisførelsen hvoraf ganske vist fremgår, at der tidligere har været problemer med sagsøgtes hund, men hvoraf også fremgår, at problemerne ophørte efter Beboerklagenævnets afgørelse af 26. september 2002, bortset fra at sagsøgte i strid med husordensreglementets bestemmelse om, at hunde ikke må færdes løse på afdelingens område, alligevel undlader at føre den i snor, når han går med hunden fra sin bopæl til offentlig vej, finder boligretten hverken grundlag for, at sagsøgte skal fraflytte lejemålet, eller at han skal fjerne hunden fra lejemålet. Sagsøgtes påstand tages derfor til følge, som nedenfor bestemt.Boligretten tildeler sagsøgte følgende advarsel:

Sagsøgte skal føre sin hund i snor på sagsøgerens fællesareal, og hunden må ikke besørge på fællesarealerne.Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at der i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt., har været beskikket advokat for sagsøgte.T h i k e n d e s f o r r e t:Sagsøgte, L., frifindes.Hver part bærer sine egne omkostninger i sagens anledning.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bimse er ikke udsættelsesgrundEt boligselskab kan ikke uden videre sige en lejer op, fordi vedkommende holder husdyr i strid med husordenen. Det bekræftes af sagen om katten Bimse. Boligselskabet Statsbo i Århus har gennem domstolene forsøgt at få sat en lejer ud, fordi familien mod husordensreglerne i flere år havde holdt katte og ind i mellem passede en andens hund i lejligheden. Men den gik ikke.

Af Kristian Melgaard & Regnar M. NielsenBoligselskabet Statsbo i Århus har gennem domstolene forsøgt at få sat en lejer ud, fordi familien mod husordensreglerne i flere år havde holdt katte og ind i mellem passede en andens hund i lejligheden. Men den gik ikke. Det er slået fast af først Boligretten i Århus, og senest i Vestre Landsret. Begge steder fandt man indgrebet alt for vidtgående.

Loven beskytter lejerne

Landsrettens dom præciserer nogle af de meget formelle og strenge regler om opsigelse af lejemål, der findes i loven om leje af almene boliger.

”Loven er en afvejning af at beskytte såvel den enkelte lejer som fællesskabet. Her har retten bestemt, at besiddelse af et kæledyr, selv om det er imod husreglerne, ikke er tungtvejende nok til at udsætte lejeren. Navnlig ikke når de gængse procedurer i en sådan sag ikke er opfyldt. Man kan ikke gå direkte fra en advarsel til en opsigelse af lejemålet. Der er en helt fast procedure, der skal overholdes, inden man som udlejer kan opsige et lejemål,” forklarer jurist i Boligselskabernes Landsforening, Preben Mathiesen.

Den 19. marts 2009 gjorde boligselskabet lejeren opmærksom på, at hun overtrådte husordenen ved at holde kat, og at en overtrædelse ville blive betragtet som en misligholdelse af lejekontrakten og medføre opsigelse. Det skete kun ti dage senere. Den 30. marts 2009 opsagde boligselskabet lejeaftalen og krævede, at familien flyttede ud senest 1. juli.

”Af § 83 i lejeloven fremgår det, at en sådan sag om advarsler eller påmindelser i første omgang skal indbringes for Beboerklagenævnet – ikke domstolene – men det skete ikke. Af den grund og på grund af kravet om fraflytning havde først Boligretten og siden Landsretten ikke andre muligheder end at frifinde lejeren for kravet,” siger Preben Mathiesen.

Regler kan fortsat opretholdes

Dommen vakte i forsommeren en del opmærksomhed og blev i pressen udlagt som om, at lejerne nu frit kan holde kæledyr, selv om reglerne forbyder det. Men det er ikke tilfældet. Man kan som udlejer fortsat kræve, at lejere skal skille sig af med deres kæledyr, der holdes på trods af forbud i husordenen.

”Jeg er sikker på, at Statsbo med en afgørelse fra Beboerklagenævnet i ryggen, ved de højere retsinstanser som Boligretten og Landsretten kunne have fået en dom for, at lejeren inden for en kortere frist skulle skaffe sig af med katten eller, hvis lejeren ikke ville det, så i sidste instans fraflytte lejemålet,” siger Preben Mathiesen.

Sædvanlig praksis

Ifølge Preben Mathiesen skaber dommen fra Vestre Landsret således ikke ny retspraksis på området.

”Tværtimod cementerer dommen de principper, loven hviler på. Lejeloven skal beskytte lejeren mod urimelige overgreb, og det er jo et voldsomt indgreb at blive tvunget til at flytte med hele sin familie, når man kan nøjes med at flytte katten.

Det er det, man juridisk kalder kravet om proportionalitet, dvs. at der skal være et rimeligt forhold mellem overtrædelsen af regler og den straf, man idømmes.________________________________________________________________________________________________________Særligt om husdyr

Selv om husordenen forbyder hund eller kat, kan det være en langsommelig proces at gøre noget ved det, hvis forbuddet

ikke respekteres. Mange mener, at når en beboer ved at holde husdyr klart overtræder husordenen, skal vedkommende straks siges op. Men så enkelt er det ikke.

Sagen skal normalt tages op i beboerklagenævnet. 3B kan kun sige beboeren op straks, ”Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse” eller ”når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer” (§ 81, stk 1 nr. 8 og 10).

Ellers skal sagen behandles i beboerklagenævnet på den måde, som tidligere er beskrevet.

http://www.3b.dk/files/pdf/foldere_skemaer/beboere/klage.pdf

Andre domme i boligretssager med hunde

http://www.fyens.dk/article/1542127:Faaborg-Midtfyn--Truede-lejere-har-en-staerk-sag

http://www.fyens.dk/article/402177:Svendborg--Inge-og-Rico-vandt-boligsagFor at kunne opsige et lejemål på grund af husdyrhold skal betingelserne i lejelovens § 81 stk 1 nr 8 og 10 være opfyldt

”Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse” eller ”når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer” (§ 81, stk 1 nr. 8 og 10).Et lejemål kan heller ikke opsiges på grund af, at gæster medbringer deres husdyr, eller lejeren passer et husdyr, hvis ikke ovenstående betingelser er opfyldt.

mandag den 24. juni 2013

Du er ikke velkommen
Jeg er pt boligsøgende, som mange andre sikkert, men jeg har noget der gør at jeg har svært ved at finde en bolig
Ikke nok med at jeg har husdyr,jeg har en såkaldt muskelhund...... det med at en hund er en hund well.....
Problemet her er at mange boligselskaber forbyder det de kalder kamp/muskelhunde i deres bebyggelser..

Faktisk finder jeg flere ting dybt bekymrende.
Den 1 ting er
I 3 boligselskaber ud af 4 har de fleste af deres afdelinger disse forbud, det vil sige at chancen for at få en bolig er lig nul.
Hvor jeg bor nu er det også indført, dog kan jeg ikke huske at der blev stemt ja,men derimod blev der stemt at alle hunde var velkomne.
Jeg har siden prøvet finde svar på, hvornår Vapnagård fik det påbud,men det eneste jeg har kunne opsnuse er, at de vedtog de skulle følge loven....Hvilket jeg ikke har nogen hukommelse om... men jeg husker, at på et beboermøde blev forslaget afvist og jeg understregede også at man istedet skulle hive fat i ejerne til aggressive hunde uanset hvad race de har, grundet flere overfald

Mit 2 store problem er det ord de skriver om hundene
muskel/kamphunde.....
For det første er der mere en 40 lovlige såkaldte muskelhunderacer, herunder ligger dobermann,boxer,sbt, ruhåret hønsehund mm
Definationen er en hund med meget kort pels,hvor man kan se hver en muskel spille...
Så er der kamphund...
Endnu engang må jeg understrege at
det er forbudt iht dyreværnsloven at have kamphunde, da det er brutal mishandling af hunden fra hvalp,til den dør ganske forfærdeligt,misbrugt af grådige mennesker, og dernæst er det nu engang ikke en race.
Alle hunde kan mishandles på den måde...
JEG ejer ikke en kamphund,jeg elsker min hund!

Mit 3 problem er om de dermed mener at det er de 13 hunderacer forbudt ved lov der ikke må være der, for i så fald skal de lave deres ordvalg om.....For der er en del hyrdehunde bla på den liste og de ligner langt fra en amstaff fx...

Min 4 ting er
at hvis skal man være helt korrekt er hunde fra før 17 marts 2010 jo sådan set lovlige...

Så her er endnu engang en brøler fra regeringens side. Vi er mange ude i det danske land der ikke kan finde bolig, blot pga vores valg af hund og en svag beskrivelse oveni, men forbuddet misbruges hvor det kan desværreJeg har haft mailet diverse boligselskaber med forbud, og her er  deres svar og mine svarKære boligselskab,
jeg er igang med boligsøgning og skal skrives op flere steder,men jeg er lidt i tvivl da jeg ikke er sikker på det ord kamphund og muskelhund
er det de 13 forbudte racer i mener? i så fald se hvordan en tornjak ser ud...
og muskelhund?? må boxere ikke bo der da det er en muskelhund?? jeg forståe så hgeller ikke hvornår det blev forbudt, da jeg ikke har stemt til nogle møder om det


jeg håber i kan uddybe hvad i mener. dette er i øvrigt en tornjak og på listen over forbudte hunde racer.jeg ser frem til jeres svar og mindre forvirring hos mig
vh maria-theresa kjær larsenHej Maria-Theresa

Det er de muskel/kamphunde der er på den officielle liste over forbudte hunde, og alle blandede hunde der indeholder muskel/kamphundMed venlig hilsen

Boligkontoret Danmark

Alice Bach AsmussenHej Alice
Jeg gør opmærksom på at følge dyreværnsparagraffen er kamphunde dybt ulovlige da det er brutal mishandling og enhver hunderace kan blive. i usa fx bruger de schæfere og i korea chihuahua
derudover består ordet muskelhund af mere end 40 racer, og mange af dem er lovlige
hvis du ser de racer der er på lsiten vl du også se hunde som tornjak, der kan ligne en berner sennen,orvchaka og andre langhårede hunde der ikke går under ordet muskelhund
jeg vil derfor anbefale at i evt laver en liste med race istedet for begreber, så man ikke forvirres


her er en orvchaka der også er på forbudslisten

den kommer også i flere former og som du kan se hører den ikke under kategoren ovrchaka


vh
Theresa Kjær

mandag den 17. juni 2013

Din hund er lige så farlig som en pistol....Dette citat ser jeg alt for ofte i debatter vedr listehunde, og jeg kan kun undre mig over hvordan de kan sammenligne de 2 ting.......

De indlysende forskelle


 • En pistol er en død genstand, lavet af metal.
 • Den kan ikke forskrækkes, 
 • den skal ikke fodres,
 •  den kan ikke tage initiativ,
 •  du kan ikke træne den til at lave øvelser, 
 • du kan ikke bruge den hvis du er blind eller døv
 • en hund er et levende væsen,bestående af kød og blod
 • den kan forskrækkes, og reagere derved
 • du skal fodre den
 • den kan selv lege med pind,bold eller andet
 • du kan træne agility,spor og meget mere
 • de kan bruge den som service eller socialhund

  det eneste de 2 har tilfælles er den personen der har fat i enten pistolen eller snoren...det er den reelle "gerningsmand"
og sådan kunne jeg fortsætte med at skrive forskellen på de 2
Oven i det slår en pistol en hel del flere 100.000 ihjel end en hund gør, eller rettere den der holder pistolen gør.. og hvis en hund laver udfald og/eller er aggressiv er det også mennesket man skal se på...

Skal man virkeligt sætte den på spidsen så kan man skam også sammenligne et barn med en pistol.... 


Så når folk debatterer så tag og husk at der er noget der hedder saglighed... det ville klæde en del.


søndag den 9. juni 2013

Mediers manipulation af billeder.. Sandheden er ikke altid ligetil

Ofte når man ser artikler om hundebid, er det oftest med hunde der har heletandsættet fremme.
Jo større jo bedre.... Problemet med det er bare, at  læserne IKKE får den sande historie bag billederne.
Dette har bla været med til at øge frygten for "muskelhunde", da billederne viser hunde, der har tænderne fremme... men er de billeder helt korrekte? Er det en aggressiv hund de har et billede af, eller er det i realiteten en helt anden historie, der gemmer sig bag det billede??

For at illustrere dette, har jeg derfor valgt at fotografere mine hunde Balou og Vanilla, mens de legede...
Ingen af hundene er kommet til skade ved denne leg, andet end Vanilla er revet til på kinden

Efter i har set de billeder, håber jeg at folk fremover tænker sig om, når de ser et billede fra medierne, som de bruger for at understrege og manipulere en given historie.....
info: vanilla er en staffordshire bull terrier, balou en gravhund/labrador
søndag den 2. juni 2013

For din hunds sikkerhed

Jeg bruger Facebook primært som et arbejdsværktøj, da det er nemt at komme i kontakt med folk, men også at sprede ordet om hundeforbuddet mm.... men facebook bruges også til andet..
Såsom at efterlyse hunde.
Desværre stiger det tal år for år, og mit hjerte græder stadigt over den franske bulldog og hendes hvalp der blev druknet,efter de blev stjålet, men også alle de andre der forsvinder til en ukendt skæbne.
Jeg kan ikke lade være med at tænke.. hvad kan man gøre for, at det er sværere for tyvene at stjæle hundene...Der er få ting man kan gøre selv


 • Stil ikke din hund foran kiosker,centre eller andre steder alene
  Mange tror at deres hund sagtens kan stå 2 minutter alene, men det tager kun 2 sekunder at fjerne snoren, og tage hunden ind i en bil, eller bare tage den og gå.
  Uanset størrelse på deres hund er INGEN sikre
  Gør man det alligevel, sørg for at en holder øje med din hund, eller at du kan se den hele tiden selv
 • En del hunde forsvinder ved indbrud
  Du behøver ikke den smarteste og dyreste alarm. Du kan evt sætte en ekstra lås ind, og forstærke den med jern, så døren ikke kan sparkes ind,
  Sørg for alle vinduer er lukket, når du går ud,også selvom det er på 1 eller 2 sal
 • Lav IKKE en status på facebook der siger du er til fest eller andet.
  Det siger netop at du ikke er hjemme, og muligheden for indbrud stiger
 • Sørg for at din hund er chippet og registreret i dansk hunderegister
  Dette er iøvrigt lovpligtigt, og det er med til at sikre din hund yderligere
 • Husk hundetegn. Dette er også lovpligtigt. Skriv kun dit eget navn og adresse
 • Lad ikke hunden være alene i Haven
  flere og flere har ikke respekt for en havelåge.
 • Tricktyverier skal man passe på med.
  En banker på døren,mens anden går ind i haven
 • Sørg for din hunds stamtavle ikke er nemt tilgængeligVed indbrud kan stamtavlen også stjæles, og dermed kan din hund misbruges i avl, så lad den ikke ligge fremme hvor den er nem at se
 • Sørg for at billeder af din hund er up to date
  skulle det ske, at den blev stjålet er det vigtigt at have gode vellignende billeder af din hund.

Der er sikkert flere måder man kan sikre sin hund, men disse er de mest basale
Pas godt på jeres hunde og jer selvAf Theresa Kjær